BREAKING NEWS

TUẦN TRIỆT

LỤC BẠI TINH

TỨ LINH TINH

LƯỢT XEM

Friday, January 20, 2017

Cách dụng thần trong Bát Tự - Phần 2

IV. Khi dụng thần được sinh phù
Nếu trong tứ trụ có những tình huống sau:
 
1. Can Nhật chủ nhược, Quan Sát nhiều
Theo các nhà mệnh lý, trường hợp này ta chọn Ấn tinh (Thiên ấn, Chính ấn) làm dụng thần. Trong trường hợp này, dụng thần là ấn tinh có vai trò làm xì hơi Quan Sát, sau đó mới biến thù thành bạn để có ích cho mình.


Xì hơi trong ngủ hành là: kim mạnh gặp thuỷ, thuỷ làm kim không sắc, hoả mạnh gặp thổ (hoả sinh thổ) thổ sẽ làm yếu ngọn lửa của hoả, Thuỷ mạnh gặp mộc, mộc sẽ làm giảm khí thế của thuỷ; thổ mạnh gặp kim, kim sẽ áp chế thổ; mộc mạnh gặp hoả, hoả sẽ làm yếu tính ngoan cường của mộc.

Các nhà mệnh lý xưa cho rằng, sự tương sinh không phải lúc nào cũng báo hiệu một sự tốt đẹp. Như kim sinh thuỷ, nhưng thuỷ nhiều thì kim chìm; thuỷ sinh mộc, nhưng mộc nhiều thì thuỷ sẽ bị co lại; mộc sinh hoả, nhưng hoả nhiều thì mộc bị đốt cháy; hoả sinh thổ, nhưng thổ nhiều thì hoả yếu cháy âm ỉ; thổ sinh kim, nhưng kim nhiều thì làm cho thổ yếu. Đây là quy luật vật cực thịnh thì tất sẽ đến suy.

Nếu Nhật can nhược là thuỷ, thổ khắc nhật chủ, không chỉ lấy kim để chế áp thổ mà còn phải dùng kim để sinh thân cho Nhật chủ (tôi, là mình).

Nhật can nhược là hoả, thuỷ là cái khắc mình, không chỉ lấy mộc làm xẹp khí thế của thuỷ mà còn lấy mộc để sinh thân cho mình.

Nhật can nhược là thổ, mộc là cái khắc mình, không chỉ lấy hoả để biến tính ngoan cố của mộc mà còn dùng hoả để sinh thân cho mình.

Nhật can nhược là kim, hoả là cái khắc mình, không chỉ lấy thổ để giảm ngọn lửa của hoả mà còn dùng thổ để sinh thân cho mình.

Nhật can nhược là mộc, kim là cái khắc mình, không chỉ dùng thuỷ để làm mòn kim mà còn dùng thuỷ để sinh cho mình.

Nếu khi nhật can nhược lại nhiều Quan Sát, làm theo cách trên không hiệu quả (tứ trụ thiếu dụng thần), phải tìm biện pháp dùng Tỷ Kiếp. Biện pháp này không xong thì phải dùng tới các hỷ thần để thay thế dụng thần.

Các nhà mệnh lý xưa cho rằng, trong tứ trụ nhật can nhược, Quan Sát vượng thì dụng thần là Tỷ Kiếp có tác dụng (làm tốt lên) kém hơn dụng thần là Ấn tinh.

2. Nếu Nhật can nhược, Tài tinh nhiều
Thì đầu tiên phải chọn Tỷ Kiếp làm dụng thần. Trong trường hợp này, các nhà mệnh lý xưa đưa ra hình ảnh: một người có nhiều của và tham của đang mang châu báu đầy mình, nhưng thân thể lại yếu đuối, có nguy cơ không giữ nổi số châu báu đó. Với tình trạng này, người đó cần có sự bổ cứu, bằng cách lấy Tỷ Kiếp và Kiếp tài làm cho thân nhược được gia cường, có khoẻ lên để gánh vác được cái Tài nhiều.

Trên thực tế, có những người mệnh cục tài nhiều thân nhược thì không những không gánh vác nổi tài mà có mầm mống rước hoạ vào thân. Có người khi có của nhiều thì cũng là lúc hay gặp tai nạn, của từ đó cuối cùng bỏ ra đi.

Người thân nhược nhiều tài thì cuộc đời vì của mà sinh hoạ, bao gồm cả thê tài. Phụ nữ có mệnh cục này, duyên “nhiều” nhưng cuối cùng phải trả giá đắt. Để thắng tài, các nhà mệnh lý cho rằng, chỉ khi hành vận Kiếp Tài thì mới thắng được tài. Nếu Nhật can nhược là hoả, kim là vượng tài, phải dùng hoả vượng để “luyện” kim. 

Nhật can nhược là thuỷ, hoả là vượng tài, phải dùng thuỷ nhiều để bồi vào. Nhật can nhược là thổ, thuỷ là vượng tài, phải dùng thổ nhiều để vây chặt thuỷ. Nhật can nhược là mộc, thổ là vượng tài, phải dùng mộc nhiều để như “rừng xanh” lấn át thổ. Nhật can nhược là kim, mộc là vượng tài, phải dùng kim sắc để gọt mộc. Khi hành vận Tỷ Kiếp diễn ra, bản thân không những được thăng quan tiến chức mà anh em cũng được lộc lây.

Nếu Nhật can nhược tài nhiều, mà trong mệnh cục không có Tỷ Kiếp thì các nhà mệnh lý xưa đưa ra phương án chọn ấn tinh làm dụng thần thứ hai để thay thế dụng thần thứ nhất, lúc này ấn tinh và Nhật can có quan hệ tương sinh. Do vậy ấn tinh lúc này có tác dụng sinh thân, Nhật can giảm nhược.

Dùng ấn tinh trong trường hợp Nhật can nhược tài nhiều nhằm làm cho hao tài, bởi lẽ Tài khắc ấn.
Nếu Nhật can nhược là kim, mộc là tài thịnh, có thể lấy thổ tinh làm dụng thần để sinh thân, làm hao tài.
Nếu Nhật can nhược là mộc, thổ là tài thịnh, có thể lấy thuỷ ấn tinh làm dụng thần để sinh thân làm hao tài.
Nếu Nhật can nhược là thổ, thuỷ là tài thịnh, có thể lấy hoả ấn tinh làm dụng thần để sinh thân làm hao tài.
Nêu Nhật can nhược là hoả, kim là tài thịnh, có thể lấy mộc ấn tinh làm dụng thần để sinh thân làm hao tài.
Nếu Nhật can nhược là thuỷ, hoả là tài thịnh, có thể lấy kim ấn tinh làm dụng thần để sinh thân làm hao tài.

3. Nhật can nhược, Thực Thương nhiều
Đầu tiên lấy ấn tinh làm dụng thần. Trong trường hợp này ấn tinh vừa sinh thân đồng thời lại khắc chế kỵ thần Thương Thực, nghĩa là vừa phù nhược lại vừa chống xì hơi. Ví dụ như: Nhật can nhược là kim, thuỷ nhiều là Thương Thực. Vì thân xì hơi quá nhiều nên lấy thổ ấn tinh để chế thuỷ, sinh thân.

Nếu Nhật can nhược là hoả, Thực Thương quá nhiều, vì thân quá xì hơi nên lấy mộc ấn tinh để áp chế thổ sinh thân.

Nếu Nhật can nhược là mộc, Thực Thương hoả nhiều, vì thân xì hơi nhiều nên lấy thuỷ ấn tinh áp chế hoả sinh thân.

Nếu Nhật can nhược là thổ, Thực Thương kim nhiều, vì thân xì hơi nhiều nên lấy hoả ấn tinh để áp chế kim sinh thân.

Nêu Nhật can nhược là thuỷ, Thực Thương mộc nhiều là thân bị xì hơi nhiều, nên lấy kim ấn tinh để áp chế mộc sinh thân.

Trong trường hợp mệnh cục không có ấn tinh, theo các nhà mệnh lý, chọn phương án hai là lấy Tỷ Kiếp làm dụng thần. Khi dùng Tỷ Kiếp có thể hạn chế Thực Thương và bù đắp cho thân. Ví dụ như:
Nếu Nhật can nhược là Kim, Thực Thương thuỷ nhiều, rất hay là có kim tỷ kiếp đến giúp thân.
Nếu Nhật can nhược là hoả, thương thực thổ nhiều, cần có hoả Tỷ kiếp hoả giúp thân.
Nếu Nhật can nhược là mộc, thương thực hoả nhiều, cần có tỷ kiếp mộc đến giúp thân.
Nếu Nhật can nhược là thổ, thương thực kim nhiều, cần có tỷ kiếp thổ đến giúp thân.
Nếu Nhật can nhược là thuỷ, thương thực mộc nhiều, cần có tỷ kiếp thuỷ đến giúp thân.

Theo các nhà mệnh lý, Nhật can quá nhược thì khí kém, tính không nói nhiều, hướng nội, khó có con vì khí huyết không đủ, âm dương không cân bằng. Ngược lại, người thân vượng, khí thịnh thì hay tranh giành, hiếu thắng. Sonh mệnh cục mà Nhật can vượng thì phải chọn dụng thần áp chế.

4. Nhật can cường vượng, Ấn tinh nhiều, chọn Tài tinh làm dụng thần thứ nhất.
Nếu dụng thần là tài, nó vừa gánh được tài, cầu được tài, lại có thể áp chế Nhật can (chỉ ấn tinh của Nhật can) không cho nó sinh thân quá mức mà sinh ra Kiếp Tài.

Giữa Nhật can và Tài tinh có mối quan hệ tương khắc, ví dụ như: Nhật can đã vượng lại được ấn tinh sinh thân làm cho thân thêm cường vượng thì Tài tinh sẽ quá yếu.

Như: kim nhược gặp hoả tất bị chảy tan, thuỷ nhược gặp thổ tất bị tắc nghẽn, thổ nhược gặp mộc tất sẽ bị khô cằn, mộc nhược gặp kim tất bị gãy. Do vậy, nếu Nhật can vượng là hoả lại được mộc ấn tinh sinh thân nên cường vượng, do vậy dụng thần phải chọn là kim tài đế có thể áp chế ấn mộc và làm hao tổn thân cường vượng.

Nếu Nhật can vượng là thuỷ, lại được ấn kim sinh thân nên càng cường vượng, dụng thần phải chọn là Tài hoả, vừa có thể áp chế ấn kim, vừa có thể làm hao tán sự cường vượng của Nhật can.

Nếu Nhật can vượng là thổ, lại được ấn tinh hoả sinh thân càng vượng, dụng thần lấy thuỷ Tài vừa chế áp ấn hoả, vừa làm hao tổn thân của Nhật chủ vượng.

Nếu Nhật can vượng là mộc lại được ấn tinh thuỷ sinh thân nên càng vượng, thì dụng thần lấy thổ Tài vừa có thể áp chế ấn thuỷ, vừa có thể làm hao thân của Nhật cường.

Nếu Nhật can vượng là kim, lại được ấn tinh thổ sinh thân nên càng vượng thì dụng thần lấy mộc Tài vừa có thể áp chế ấn thổ, vừa hao thân của Nhật cường.
 
Trong trường hợp Nhật can cường vượng, nhiều ấn tinh mà không có tài thì có thể lấy Quan Sát làm dụng thần, như:
Nếu Nhật can vượng là kim, lại có thổ ấn sinh thân làm cho thân thêm cường vượng, thì lấy Quan tinh của hoả để khắc kim thân.
Nếu Nhật can vượng là hoả lại có mộ ấn sinh thân, thì lấy quan tinh của thuỷ để để khắc thân hoả.
Nếu Nhật can vượng là thổ lại có hoả ấn sinh thân, cần lấy quan tinh của mộc để khắc thổ thân.
Nếu Nhật can vượng là mộc lại có thuỷ ấn sinh thân, cần lấy quan tinh của kim để khắc mộc thân.
Nếu Nhật can vượng là thuỷ , lại có kim ấn sinh thân, cần lấy quan tinh của thổ để khắc thuỷ thân.

Trong trường hợp vừa không có Tài tinh, Quan sát làm dụng thần, lại không có trợ giúp ấn vượng để sinh thân, thì có thể chọn Thực Thương làm dụng thần. Như:
Nếu nhật can vượng là kim lại có thổ vượng là ấn tinh khiến cho thân càng vượng, có thể lấy thuỷ Thương Thực để đều tiết.
Nếu nhật can vượng là hoả lại có ấn tinh mộc vượng khiến thân càng vượng, thì có thể lấy thổ thương thực để điều tiết.
Nếu nhật can vượng là thổ, lại có ấn tinh hoả vượng khiến thân càng vượng thì có thể lấy kim Thực Thương để điều tiết.
Nếu nhật can vượng là thuỷ, lại có ấn tinh kim vượng khiến cho thân vượng thì có thể lấy mộc Thương Thực để điều tiết.
Nếu nhật can vượng là mộc, lại có ấn tinh thuỷ vượng, khiến cho thân càng vượng, thì có thể lấy hoả Thương Thực để điều tiết.

5. Nhật can cường vượng, nhiều Tỷ Kiếp
Theo các nhà mệnh lý xưa, ở đây xảy ra 3 trường hợp. Thứ nhất, Tỷ Kiếp là thần hao tài, nên lấy Quan Sát làm dụng thần để áp chế Tỷ Kiếp. Thứ hai, nếu thân vượng mà không có Quan Sát thì lấy Thực Thương làm dụng thần. Thứ ba, nếu thân vượng vừa không có Quan Sát lại vừa không có Thương Thực thì mệnh cục như thế đã thiếu mất hai hành, chỉ còn lấy An, Tỷ, Tài làm dụng thần.

V. Dụng thần điều hầu (điều chỉnh)
Để điều chỉnh số phận của một người khi mệnh cục không hay, các nhà mệnh lý xưa sử dụng sức mạnh của tự nhiên. Như khi người có tứ trụ thiên về quá ôn táo, khí hoả thịnh, sợ nhiệt, nhất là khi Nhật can là Bính, Đinh hoả mà lại được lệnh làm cho thân vượng thì cần dùng thuỷ để điều chỉnh (điều hầu). 

Những người có mệnh này nên sinh sống ở phương Bắc thuỷ thì thuận lợi, mọi việc bình thường. Quần áo cũng nên dùng gam màu thuỷ (thiên về màu đen, xám...), vật dụng, con số cũng nên dùng theo nhóm số 1 và số 6 (như biển số xe có tổng là 6, 60, 11, 111.., 6 cái mắc áo trong tủ..).

Nếu trong mệnh cục mà thuỷ vượng, thiên về hàn (lạnh), trụ ngày vượng ở thuỷ, thân cũng vượng, nhất là Nhật can là Nhâm Quý thuỷ lại được lệnh. Những người như vậy sợ hàn, về sức khoẻ thận hư, do vậy phải dùng hoả để điều chỉnh, nhất là những người sinh ngày (Nhật chủ) là Quý Dậu. Người này nên sinh sống ở phương Nam thì đắc lợi, vì Nam sinh hoả.
Trong dự báo qua Tử Bình, tuỳ vào cấu trúc của tứ trụ mà sử dụng phương pháp điều hầu.

Bảng lấy Dụng thần, Hỷ thần, Kỵ thần của Chính cách:
CÁCH CỤC
NGÀYCAN
MỆNH CỤC NHIỀU
DỤNG THẦN
HỶTHẦN
KỴ THẦN
CHÍNHQUAN
CÁCH
Yếu
Yếu
Yếu
Mạnh
Mạnh
Mạnh
Sao Tài
Thực, Thương Quan, Tài
ấn, Tỷ kiếp
ấn
Quan, Sát
ấn, Tỷ kiếp
ấn
ấn
Quan
Tài
Tài
ấn, Tỷ kiếp Quan, ấn
Tài, Quan Tài,Thực, Thương Tài,Thực, Thương
Tài, Quan
Tàì, Quan
Tài, Thương Tài, Quan,
Sát
ấn, Tỷ kiếp
ấn, Tỷ kiếp Tỷ, Kiếp
THIÊN
QUAN
CÁCH
Yếu
Yếu
Yếu
Mạnh
Mạnh
Mạnh
Tài
Thực, Thương Quan, Sát
ấn, Tỷ kiếp
ấn
Quan sát
ấn, Tỷ kiếp
ấn
ấn
Thất sát
Thất sát
Thực,
Thương
ấn, Tỷ kiếp
ấn
ấn, Tỷ kiếp
Tài, Thất sát Tài,Thực, Thương
Thực,
Thương Tài,Thực, Thương
Tài, Quan
ấn, Tỷ kiếp
ấn, Tỷ kiếp
ấn, Quan
CHÍNH
THIÊN
TÀI
CÁCH
Yếu
Yếu
Yếu
Mạnh
 
Mạnh
Thực, Thương Thực, Thương Quan sát
Tỷ kiếp
 
ấn
ấn
Tỷ kiếp
ấn
Thực,
Thương,
Quan sát
Tài
ấn, Tỷ kiếp
ấn, Tỷ kiếp
ấn, Tỷ kiếp Thực,Thương, Quan sát Tài,Thực, Thương
Tài,Thực, Thương Tài,Thực, Thương
Tài, Quan sát ấn, Tỷ kiếp
ấn,Chính, Kiếp
CHÍNH,
THIÊN
ẤN
CÁCH
Yếu
Yếu
Yếu
Mạnh
 
Mạnh
Mạnh
Quan, Sát
Thực, Thương Tai
Tỷ kiếp
 
ấn
Tài
ấn
ấn
Tỷ kiếp
Quan, sát, Thực,
Thương
Tài, Thương Quan sát
ấn, Tỷ kiếp
ấn, Tỷ kiếp
ấn, Tỷ kiếp Quan, sát, Thực,
Thương Tỗi.Thực, Thương
Quan, sát
Tài, Quan sát Tài,Thực, Thương Tài,Thực, Thương
ấn, Quan, Tỷ Kiếp
ấn, Quan,
Tỷ, Kiếp Tài,Thực, Thương
THỰC
THẦN
CÁCH
Yếu
Yếu
Yếu
Mạnh
Manh
Mạnh
Quan, sát
Tài
Thực, Thương ấn
Tỷ kiếp
Tài
ấn
Tỷ kiếp
Quan, ấn
Tài
Thực thần Quan, sát
ấn, Tỷ kiếp
ấn, Tỷ kiếp
ấn, Quan Tài,Thực, Thương Tài,Thực, Thương
Quan, Sát
Tài, Quan, Sát Tài,Thực, Thương Tài,Thực, Thương
ấn, Tỷ kiếp ấn, Tỷ kiếp ấn, Tỷ kiếp

THƯƠNG
QUAN
CÁCH
Yếu
Yếu
Yếu
Mạnh
Mạnh
Tài
Quan, Sát
Thực, Thương Tỷ, Kiếp
ấn
Tỷ kiếp
ấn
ấn
Thất sát
Tài
ấn, Tỷ kiếp
ấn, Tỷ kiếp
Tài, Quan,
Sát
Tài,Thực, Thương
Tỷ,Tài,Quan, sát
Tài, Quan, Sát Tài,Thực, Thương
ấn, Tỷ kiếp ấn, Tỷ kiếp

KIẾN
LỘC
CÁCH,
NGUYỆT
NHÂN
CÁCH
Yếu
Yếu
Yếu
Mạnh
Mạnh
Mạnh
Mạnh
Mạnh
Tài
Quan sát Thực,Thương Tài
Thực, Thương ấn
Tỷ kiếp
Quan Sát
Tỷ kiếp
ấn
ấn
Quan sát
Tài
Tài
Quan Sát
Tài
ấn, Tỷ kiếp
ấn, Tỷ kiếp
ấn, Tỷ kiếp
Tài Quan. Tài,Thực, Thương Tài,Thực, Thương
Tài, Quan, Sát Tài,Thực, Thương
Tài, Quan
Tài, Quan Tài,Thực, Thương
ấn, Tỷ kiếp ấn, Tỷ kiếp ấn, Tỷ kiếp ấn, Tỷ kiếp ấn, Tỷ kiếp


Nguồn: Quang Tuệ

Post a Comment

 
Copyright © 2017 Tử Vi Lý Số
DMCA.com Protection Status
Shared by Bí Kiếp. Powered by Khoa Học Tử Vi